RealEye przestrzega kodeksu etyki NMSBA, którego oryginał można znaleźć na stronie https://www.nmsba.com/neuromarketing-companies/code-of-ethics

Kodeks Etyki NMSBA

Członkowie NSMBA Corporate Vendor działają zgodnie z Kodeksem Etyki NMSBA dotyczącym zastosowania neuronauki konsumenckiej w biznesie. Kodeks ten jest warunkiem członkostwa dostawców korporacyjnych w NMSBA. Stanowi on pierwszy krok w kierunku międzynarodowych standardów wykorzystania metod neuronaukowych do badania skuteczności:

  • kampanii reklamowych
  • opakowań i projektów produktów
  • kampanii komunikacyjnych organizacji non-profit i instytucji rządowych.

Kodeks etyczny dla branży neuromarketingu odnosi się do trzech ważnych kwestii:

  • przywrócenie zaufania opinii publicznej do legalności i uczciwości neuromarketerów
  • zapewnienie, że neuromarketerzy chronią prywatność uczestników badań
  • ochrona nabywców usług neuromarketingowych

Kodeks może być okresowo zmieniany w celu zapewnienia, że odpowiednio odzwierciedla najwyższe standardy etyczne dla branży badań neuromarketingowych. Kodeks NMSBA akceptuje zasady zawarte w kodeksie ICC/ESOMAR

DEFINICJE

1. Badania neuromarketingowe to systematyczne gromadzenie i interpretacja neurologicznych i neurofizjologicznych spostrzeżeń na temat osób fizycznych przy użyciu różnych protokołów umożliwiających badaczom badanie niewerbalnych i fizjologicznych reakcji na różne bodźce do celów badań rynkowych.
2. Badacz neuromarketingowy jest definiowany jako każda osoba lub organizacja prowadząca lub działająca jako konsultant neuromarketingowy w projekcie badawczym neuromarketingowym, w tym osoby pracujące w organizacjach kupujących usługi od firmy badawczej neuromarketingowej.
3. Klient neuromarketingowy jest definiowany jako każda osoba lub organizacja, która pyta, kupuje lub sponsoruje projekt badawczy neuromarketingowy.
4. Uczestnik badania neuromarketingowego jest definiowany jako każda osoba lub organizacja, od której zbierane są spostrzeżenia przy użyciu metod neuronaukowych do celów badań rynkowych.
5. Badanie neuromarketingowe jest definiowane jako sesja z uczestnikiem, podczas której zbierane są spostrzeżenia neuromarketingowe.
6. Wnioski neuromarketingowe są świadomymi wnioskami popartymi analizą ilości aktywności mózgu wytwarzanej przez bodźce marketingowe (reklamy, strony internetowe, opakowania itp.).
7. Funkcjonalne obrazowanie mózgu jest definiowane jako dowolna technika, która pozwala na wizualizację in vivo rozkładu aktywności mózgu.

ARTYKUŁ 1: PODSTAWOWE ZASADY

a. Badacze neuromarketingowi będą przestrzegać najwyższych standardów badawczych obowiązujących w ich krajach i stosować przyjęte zasady naukowe.
b. Badacze neuromarketingowi nie będą działać w żaden sposób, który mógłby negatywnie wpłynąć na reputację i uczciwość zawodu badacza neuromarketingu.
c. Wyniki badań neuromarketingowych będą dostarczane klientom bez wyolbrzymiania lub fałszywego przedstawiania spostrzeżeń neuromarketingowych wykraczających poza to, co jest naukowo akceptowane.

ARTYKUŁ 2: INTEGRALNOŚĆ

a. Naukowcy zajmujący się neuromarketingiem podejmują wszelkie uzasadnione środki ostrożności, aby zapewnić, że uczestnicy nie zostaną w żaden sposób skrzywdzeni lub zestresowani w wyniku ich zaangażowania w badawczy projekt neuromarketingowy.
b. Naukowcy zajmujący się neuromarketingiem nie będą oszukiwać uczestników ani wykorzystywać ich braku wiedzy z zakresu neuronauki.
c. Uczestnikowi nie zostanie złożona żadna oferta sprzedaży w bezpośrednim wyniku jego zaangażowania w projekt.
d. Naukowcy zajmujący się neuromarketingiem będą uczciwie informować o swoich umiejętnościach i doświadczeniu.

ARTYKUŁ 3: WIARYGODNOŚĆ

a. Obawy lub krytyka publicznie znanych projektów neuromarketingowych powinny być najpierw przedstawione NMSBA, zanim zostaną one szeroko udostępnione.
b. Badacze zajmujący się neuromarketingiem zaangażowani w funkcjonalne obrazowanie mózgu powinni ujawnić protokół postępowania z przypadkowymi odkryciami.

ARTYKUŁ 4: PRZEJRZYSTOŚĆ

a. Udział w projekcie badawczym neuromarketingowym jest zawsze całkowicie dobrowolny.
b. Badacze neuromarketingowi prowadzą publiczną stronę internetową opisującą ich usługi i referencje członków ich głównego zespołu, a także publikują adres fizyczny, pod którym można skontaktować się z urzędnikami firmy.
c. Badacze neuromarketingowi umożliwiają swoim klientom audyt procesu, w ramach którego gromadzone i przetwarzane są informacje neuromarketingowe.
d. Badacze neuromarketingowi zapewniają, że projekty badawcze neuromarketingowe są tworzone, dostarczane i dokumentowane z zachowaniem przejrzystości i raportowane z taką ilością szczegółów, jakiej klienci potrzebują, aby zrozumieć zakres i znaczenie projektu.

ARTYKUŁ 5: ZGODA

a. Badacze zajmujący się neuromarketingiem powinni wyjaśnić uczestnikom narzędzia, z których korzystają, w sposób zrozumiały dla laika.
b. Przed wyrażeniem zgody uczestnicy badań neuromarketingowych powinni wyraźnie zrozumieć protokoły, a także ogólne cele badania.
c. Uczestnicy powinni być w pełni poinformowani o projekcie, zanim jakakolwiek technika neuromarketingowa zostanie wykorzystana do zebrania ich spostrzeżeń neuromarketingowych.
d. Po rozpoczęciu badania neuromarketingowego uczestnicy mogą się wycofać.

ARTYKUŁ 6: PRYWATNOŚĆ

a. Badacze neuromarketingowi zapewniają, że uczestnicy są świadomi celu zbierania informacji.
b. Badacze neuromarketingowi posiadają politykę prywatności, która jest łatwo dostępna dla uczestników, od których zbierają informacje.
c. Tożsamość uczestników nie zostanie ujawniona klientowi bez wyraźnej zgody.
d. Zebrane dane osobowe są gromadzone do określonych celów badań neuromarketingowych i nie są wykorzystywane do żadnych innych celów.
e. Dane osobowe nie mogą być przechowywane dłużej niż jest to wymagane do celów projektu neuromarketingowego.
f. Badacze neuromarketingowi zapewnią stosowanie odpowiednich środków bezpieczeństwa w celu ochrony dostępu do spostrzeżeń zebranych podczas każdego projektu.
g. Same dane z badań neuromarketingowych, w tym skany mózgu i dane mózgowe, pozostaną własnością firmy badawczej i nie będą udostępniane.

ARTYKUŁ 7: PRAWA UCZESTNIKA

a. Uczestnicy każdego projektu badań neuromarketingowych powinni potwierdzić, że nie są zobowiązani do udziału w projekcie.
b. Uczestnicy każdego projektu badań neuromarketingowych powinni mieć możliwość wycofania się z badania w dowolnym momencie.
c. Uczestnicy każdego projektu badań neuromarketingowych powinni mieć gwarancję, że ich dane osobowe nie zostaną udostępnione innym osobom.
d. Uczestnicy każdego projektu badań neuromarketingowych powinni mieć gwarancję, że wgląd zostanie usunięty lub zmodyfikowany na żądanie.
e. Szczególną uwagę należy zwrócić na zachowanie praw uczestników do ochrony danych, gdy dane osobowe są przekazywane z kraju, w którym zostały zebrane, do innego kraju. Gdy przetwarzanie danych odbywa się w innym kraju, należy przestrzegać zasad ochrony danych zawartych w niniejszym Kodeksie.

ARTYKUŁ 8: DZIECI I MŁODZIEŻ

Badania neuromarketingowe z udziałem uczestników w wieku poniżej 18 lat mogą być przeprowadzane wyłącznie za świadomą zgodą rodziców uczestnika.

ARTYKUŁ 9: PODWYKONAWSTWO

Badacze neuromarketingowi ujawniają przed rozpoczęciem prac, kiedy jakakolwiek część projektu ma zostać zlecona podwykonawcom spoza organizacji badaczy neuromarketingowych (w tym z wykorzystaniem zewnętrznych konsultantów).

ARTYKUŁ 10: PUBLIKACJE

Gdy wyniki projektu są udostępniane publicznie, badacze neuromarketingowi powinni jasno określić, która część raportu stanowi interpretację danych, a która część danych stanowi kluczowe ustalenia. Naukowcy zajmujący się neuromarketingiem nie mogą łączyć swoich nazwisk z projektem badawczym w zakresie neuromarketingu, chyba że aktywnie uczestniczyli w projekcie i są w stanie obronić wyniki.

ARTYKUŁ 11: ZOBOWIĄZANIA

Badacze neuromarketingowi zobowiązują się do stosowania niniejszego kodeksu i zapewnienia, że ich klienci i inne podmioty będą przestrzegać jego wymogów. Niezastosowanie się do tego wymogu skutkować będzie zakończeniem członkostwa.

ARTYKUŁ 12: WDROŻENIE

a. Badacze zajmujący się neuromarketingiem i ich klienci potwierdzają, że znają kodeks, a także przestrzegają innych wytycznych samoregulacyjnych, które są istotne dla danego regionu lub projektu; kodeks ma zastosowanie do wszystkich zaangażowanych w projekt neuromarketingowy.
b. Członkowie NMSBA okazują akceptację kodeksu, publikując kodeks na swojej stronie internetowej lub publikując link do www.nmsba.com/ethics.