Obowiązujące Warunki użytkowania są dostępne w języku angielskim pod adresem www.realeye.io/about/terms. Poniższy tekst został przetłumaczony z oryginału i w przypadku rozbieżności nie jest wiążący.

Warunki użytkowania

Ostatnia aktualizacja: 2019/05/31

Przed rozpoczęciem korzystania ze strony internetowej https://www.realeye.io ("Serwis") obsługiwanej przez RealEye sp. z o. o. zarejestrowaną w Polsce, 60-689 Poznań, ul. Obornicka 330, VAT: 9721299175 ("RealEye", "my", "nas" lub "nasz") należy uważnie przeczytać niniejsze Warunki użytkowania ("Warunki"). Dostęp do Usługi i korzystanie z niej jest uwarunkowane akceptacją i przestrzeganiem niniejszych Warunków. Niniejsze Warunki mają zastosowanie do wszystkich odwiedzających, użytkowników i innych osób, które uzyskują dostęp do Usługi lub z niej korzystają. Uzyskując dostęp do Usługi lub korzystając z niej, użytkownik wyraża zgodę na przestrzeganie niniejszych Warunków. Jeśli użytkownik nie zgadza się z jakąkolwiek częścią niniejszych Warunków, nie może korzystać z Usługi.

Konta

Tworząc konto w Serwisie, użytkownik gwarantuje, że ma ukończone 18 lat, a podane przez niego informacje są zawsze dokładne, kompletne i aktualne. Niedokładne, niekompletne lub nieaktualne informacje mogą skutkować natychmiastowym zamknięciem konta użytkownika w Serwisie.

Użytkownik jest odpowiedzialny za zachowanie poufności swojego konta i hasła, w tym między innymi za ograniczenie dostępu do swojego komputera i/lub konta. Użytkownik zgadza się przyjąć odpowiedzialność za wszelkie czynności lub działania, które mają miejsce w ramach jego konta i/lub hasła, niezależnie od tego, czy hasło jest związane z naszą Usługą, czy usługą strony trzeciej. Użytkownik musi powiadomić nas niezwłocznie po uzyskaniu informacji o jakimkolwiek naruszeniu bezpieczeństwa lub nieautoryzowanym użyciu jego konta.

Użytkownik nie może używać jako nazwy użytkownika imienia i nazwiska innej osoby lub podmiotu lub imienia i nazwiska lub znaku towarowego, które nie są zgodnie z prawem dostępne do użytku, a które podlegają jakimkolwiek prawom innej osoby lub podmiotu innego niż użytkownik, bez odpowiedniego upoważnienia. Użytkownik nie może używać jako nazwy użytkownika nazwy, która jest obraźliwa, wulgarna lub obsceniczna.

Zastrzegamy sobie prawo do odmowy świadczenia usług, zamykania kont, usuwania lub edytowania treści lub anulowania zamówień według własnego uznania.

Komunikacja

Tworząc Konto w naszym serwisie, użytkownik wyraża zgodę na subskrypcję biuletynów, materiałów marketingowych lub promocyjnych oraz innych informacji, które możemy wysyłać. Użytkownik może jednak zrezygnować z otrzymywania od nas jakiejkolwiek lub wszystkich tych wiadomości, korzystając z łącza do rezygnacji z subskrypcji lub instrukcji podanych w każdej wysyłanej przez nas wiadomości e-mail.

Własność intelektualna

Usługa i jej oryginalna zawartość (z wyłączeniem zawartości dostarczonej przez użytkowników i bibliotek Open-Source dostarczonych przez zewnętrznych programistów), funkcje i funkcjonalności są i pozostaną wyłączną własnością RealEye i jej licencjodawców.

Subskrypcje

Niektóre części Usługi są rozliczane na zasadzie subskrypcji ("Subskrypcje"). Użytkownik będzie rozliczany z góry w sposób cykliczny i okresowy ("Cykl rozliczeniowy"). Cykle rozliczeniowe są ustalane miesięcznie lub rocznie, w zależności od rodzaju planu subskrypcji wybranego przy zakupie Subskrypcji.

Na koniec każdego Cyklu rozliczeniowego Subskrypcja zostanie automatycznie odnowiona na dokładnie takich samych warunkach, chyba że użytkownik ją anuluje lub RealEye ją anuluje. Użytkownik może anulować odnowienie Subskrypcji za pośrednictwem strony zarządzania kontem online lub kontaktując się z zespołem obsługi klienta RealEye.

Do przetworzenia płatności za Subskrypcję wymagana jest prawidłowa metoda płatności, w tym karta kredytowa. Użytkownik dostarczy RealEye dokładne i kompletne informacje rozliczeniowe, w tym imię i nazwisko, adres, stan, kod pocztowy, numer telefonu i ważne informacje o metodzie płatności. Przesyłając takie informacje o płatności, użytkownik automatycznie upoważnia RealEye do obciążania wszelkich opłat subskrypcyjnych poniesionych za pośrednictwem konta użytkownika takimi instrumentami płatniczymi.

Jeśli automatyczne rozliczenie nie nastąpi z jakiegokolwiek powodu, RealEye wystawi fakturę elektroniczną z informacją, że użytkownik musi ręcznie, w określonym terminie, dokonać pełnej płatności odpowiadającej okresowi rozliczeniowemu wskazanemu na fakturze.

Zastrzegamy sobie prawo do odmowy lub anulowania zamówienia w przypadku podejrzenia oszustwa, nieautoryzowanej lub nielegalnej transakcji.

Zmiany opłat

RealEye, według własnego uznania i w dowolnym momencie, może zmodyfikować opłaty za Subskrypcje. Wszelkie zmiany opłat za Subskrypcję zaczną obowiązywać z końcem bieżącego Cyklu rozliczeniowego.

RealEye powiadomi użytkownika z odpowiednim wyprzedzeniem o wszelkich zmianach w opłatach subskrypcyjnych, aby dać mu możliwość zakończenia subskrypcji, zanim taka zmiana wejdzie w życie.

Dalsze korzystanie z Usługi po wejściu w życie zmiany opłaty abonamentowej stanowi zgodę użytkownika na uiszczenie zmienionej kwoty opłaty abonamentowej.

Brak Etykiety (White Label)

Niektóre licencje umożliwiają ustawienie domeny z białą etykietą. W takim przypadku logo RealEye, branding, Regulamin i Polityka prywatności nie będą widoczne dla użytkowników końcowych. Po włączeniu opcji "białej etykiety" właściciel badania (właściciel konta) jest zobowiązany do przedstawienia właściwej Polityki prywatności swoim uczestnikom i odpowiedniego zebrania zgód od użytkowników, zanim wezmą udział w sesjach śledzenia wzroku RealEye.

Dostępność, błędy i nieścisłości

Stale aktualizujemy ofertę produktów i usług w Serwisie. Możemy doświadczać opóźnień w aktualizowaniu informacji w Serwisie i w naszych reklamach na innych stronach internetowych. Informacje znajdujące się w Serwisie mogą zawierać błędy lub nieścisłości i mogą nie być kompletne lub aktualne. Produkty lub usługi mogą być błędnie wycenione, niedokładnie opisane lub niedostępne w Serwisie, a my nie możemy zagwarantować dokładności ani kompletności jakichkolwiek informacji znalezionych w Serwisie.

W związku z tym zastrzegamy sobie prawo do zmiany lub aktualizacji informacji oraz do poprawiania błędów, nieścisłości lub pominięć w dowolnym momencie bez wcześniejszego powiadomienia.

Zwroty

Niektóre wnioski o zwrot płatności mogą być rozpatrywane przez RealEye indywidualnie dla każdego przypadku i przyznawane według wyłącznego uznania RealEye.

Treści

Treści znalezione w tej Usłudze lub za jej pośrednictwem są własnością RealEye lub są wykorzystywane za zgodą. Użytkownik nie może rozpowszechniać, modyfikować, przesyłać, ponownie wykorzystywać, pobierać, ponownie publikować, kopiować ani wykorzystywać wspomnianej Treści, w całości lub w części, w celach komercyjnych lub dla osobistych korzyści, bez wyraźnej uprzedniej zgody RealEye.

Zamknięcie usługi

Możemy wypowiedzieć lub zawiesić dostęp do naszej Usługi w trybie natychmiastowym, bez wcześniejszego powiadomienia lub ponoszenia odpowiedzialności, z dowolnego powodu, w tym między innymi w przypadku naruszenia przez użytkownika Regulaminu. Wszystkie postanowienia Warunków, które ze względu na swój charakter powinny obowiązywać po rozwiązaniu Umowy, będą obowiązywać po rozwiązaniu Umowy, w tym między innymi postanowienia dotyczące własności, wyłączenia gwarancji, odszkodowania i ograniczenia odpowiedzialności.

Jeśli użytkownik chce zamknąć swoje konto, może po prostu zaprzestać korzystania z Usługi.

Linki do innych stron internetowych

Nasza Usługa umożliwia użytkownikowi publikowanie, łączenie, przechowywanie, udostępnianie i udostępnianie w inny sposób określonych informacji, tekstu, grafiki, filmów lub innych materiałów ("Treści"). Użytkownik ponosi odpowiedzialność za przesłane przez siebie treści.

Linki do innych stron internetowych

Nasza usługa może zawierać łącza do stron internetowych lub usług stron trzecich, które nie są własnością ani nie są kontrolowane przez RealEye.

RealEye nie ma kontroli i nie ponosi odpowiedzialności za treści, politykę prywatności lub praktyki stron internetowych lub usług stron trzecich. Ponadto użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że RealEye nie ponosi odpowiedzialności, bezpośrednio lub pośrednio, za jakiekolwiek szkody lub straty spowodowane lub rzekomo spowodowane przez lub w związku z korzystaniem lub poleganiem na takich treściach, towarach lub usługach dostępnych na lub za pośrednictwem takich stron internetowych lub usług.

Zastrzeżenia

Użytkownik korzysta z Usługi na własne ryzyko. Usługa jest świadczona na zasadzie "TAK JAK JEST" i "W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI". Usługa jest świadczona bez jakichkolwiek gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych, w tym między innymi dorozumianych gwarancji przydatności handlowej, przydatności do określonego celu, nienaruszania praw lub przebiegu działania.

RealEye, jej spółki zależne, stowarzyszone i licencjodawcy nie gwarantują, że a) Usługa będzie działać nieprzerwanie, bezpiecznie lub będzie dostępna w określonym czasie lub miejscu; b) wszelkie błędy lub usterki zostaną naprawione; c) Usługa jest wolna od wirusów lub innych szkodliwych składników; lub d) wyniki korzystania z Usługi spełnią wymagania użytkownika.

Zmiany

Zastrzegamy sobie prawo, według własnego uznania, do zmiany lub zastąpienia niniejszych Warunków w dowolnym momencie. Jeśli zmiana jest istotna, postaramy się zapewnić co najmniej 15-dniowe powiadomienie przed wejściem w życie nowych warunków. To, co stanowi istotną zmianę, zostanie określone według naszego wyłącznego uznania.

Skontaktuj się z nami

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszych Warunków, prosimy o kontakt, wysyłając wiadomość e-mail na adres: contact@realeye.io.